Wszystko o:

majątek wspólny

majątek wspólny

Majątek wspólny - przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej przez oboje małżonków bądź tylko przez jednego z nich, a nie zaliczające się do majątku osobistego. Przedmioty majątkowe nabyte w ten sposób stają się współwłasnością obojga małżonków.Pod pojęciem przedmiotów majątkowych należy rozumieć między innymi prawa majątkowe takie jak własność i inne prawa

... czytaj więcej o majątek wspólny na pl.wikipedia.org

Majątek wspólny małżonków - podział majątku

zostały one wymienione w przepisie art. 33 K.r.io., o którym szerzej w rozdziale 2.3. Pojęcie przedmiotu majątkowego Powyżej wskazano, że majątek wspólny małżonków tworzą nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przedmioty majątkowe. Co więcej, przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową

Poradnik Podział majątku wspólnego małżonków

 żona muszą dokonać podziału majątku. A jak to jest u Was? Jesteście ze sobą , ale z jakichś powodów chcecie dokonać podziału majątku? Niestety bierzecie rozwód , ale nie wiecie, jak podzielić wspólny majątek? A może jesteście już po rozwodzie lub żyjecie w separacji , ale dotąd nie podzieliliście

Wniosek o podział majątku wspólnego - wzór

W każdym z wyżej podanych przypadków małżonek były małżonek może stanąć przed następującymi problemami: Jaki był skład majątku wspólnego? Co podlega podziałowi? Do jakiej części tego majątku mam prawo? Jak mogę wyegzekwować swoje prawa, w sytuacji gdy porozumienie ze współmałżonkiem byłym ws

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

. wartość przedmiotu sporu .  Majątek dorobkowy małzonków i sposób podziału - We wstępie wniosku trzeba napisać, co wchodzi w skład majątku dorobkowego oraz co ma zostać przyznane wnioskodawcy, a co uczestnikowi. Pamiętaj! Jeśli składniki, które maja przypaść wnioskodawcy maja wyższą wartość niż te, jakie

Absolutorium: w miarę spokojnie. Dalej już gorzej. Wszyscy jesteśmy sponsorami! Wykonanie budżetu-sprzedajemy wspólny majątek!

zwóciłem uwagę na trzy aspekty budżetu. Po pierwsze, że w ciągu 4 lat tylko za tyle miałem dane PiS wyprzedało majątek miasta za ponad 70 mln zł, po drugie, że z roku na rok rośnie sprzedaż alkoholu, gdyż wzrastają podatki z kapslowego, co zwłaszcza dla prawicowych ortodoksów powinno być jak wrzód na d

Majątek wspólny małżonków

końca życia. Można ją rozwiązać w każdym momencie lub zmienić jej treść. Tutaj także trzeba będzie sporządzić akt notarialny. Sposoby podziału majątku Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić przez: fizyczny podział rzeczy dotyczy głównie nieruchomości - majątek dzielony jest po połowie

Podział majątku po rozwodzie

małżonków, który dokonał sprzedaży swojego przedmiotu nieruchomości posiadanego przed ślubem. Kiedy można podzielić majątek wspólny? Można to zrobić, gdy zapadnie orzeczenie rozwodu . Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie porozumienia między rozwodzącymi się małżonkami w sprawie podziału majątku - co

Pozew o rozdzielność majątkową - wzór

Jak napisać pozew ? 1. Nazwa i adres sądu - w prawym górnym roku kartki wpisujesz nazwę miejscowości i datę, niżej - nazwę oraz adres sądu, do którego kierowany jest pozew, czyli sąd, który jest właściwy dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania Twojego i małżonka. 2. Twoje dane i pozwanego m

Podział mieszkania po rozwodzie

na to pozwalają, a spółdzielnia lub wspólnota wyrażą zgodę, że mieszkanie można przerobić na dwa mniejsze samodzielne lokale. Wówczas spłata się nie należy. Nakłady do rozliczenia Bywa, że majątki osobiste i majątek wspólny małżonków quot wymieszały się quot W takiej sytuacji, jeśli większość

Podział mieszkania lub domu po rozwodzie

Bez znaczenia jest także to, czy książeczkę mieszkaniową miął mąż czy żona i także to, czyje były pieniądze na wkład budowlany w spółdzielni. Mieszkanie jest wspólną własnością małżonków. Jak można podzielić wspólne mieszkanie? Jeśli oboje małżonkowie są zgodni co do podziału wspólnego majątku

Koszt podziału majątku

W przypadku, gdy prawo użytkowania wieczystego, które stanowi majątek osobisty małżonka zostanie przekształcone we własność w trakcie małżeństwa, to będzie ona także należeć do jego majątku osobistego. Podobnie ma się rzecz z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w

Polskie prawo pomija związki osób tej samej płci

uregulowanie związków osób tej samej płci powinna zniwelować jak najwięcej z tych różnic. Gospodarstwo domowe, majątek i jego podział Kiedy dwie osoby żyją i mieszkają ze sobą, codziennie zaciągają związane z tym zobowiązania 8211 robią wspólnie lub na wspólne potrzeby zakupy żywności, opłacają rachunki

Odpowiedzialność małżonka za długi

Uwaga! Jeśli po tej dacie ktoś np. zaciągnął kredyt bez zgody swojego małżonka, to bank lub inna instytucja finansowa może domagać się spłaty tylko z jego majątku osobistego, a majątek wspólny  oraz majątek osobisty męża lub żony jest tutaj chroniony. W skład majątku wspólnego wchodzi

Intercyza - dobre rozwiązanie?

pomiędzy małżonkami powstaje tzw. ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, przez oboje małżonków wspólnie lub przez każde z nich z osobna. Majątek wspólny małżonków stanowią też: 1 dochody z majątku wspólnego, oraz osobistego każdego z

Chudszy portfel konkubenta

przez dwa. Od uzyskanej w ten sposób kwoty liczą podatek według skali podatkowej tak jak robi to singiel . Ale uwaga! - potem to, co wyjdzie, mnożą przez dwa. I mają wspólny podatek małżeński. Dalej odliczają składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi odpisywane od podatku. No dobrze, małżonkowie i

Stowarzyszenie Akademii Przygody Surwiwalu, Air Soft Gun Czesć 10

.   § 75 1.        Na majątek wspólny SUPAPSA składa się majątek TO będący w dyspozycji Terenowych Okręgów oraz pozostały majątek Stowarzyszenia będący w dyspozycji Głównej Kwatery SUPAPSA. 2.        Majątek TO stanowią fundusze oraz prawa i składniki majątkowe Terenowego Okręgu  i  jednostek

IV - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółka akcyjna cz.5

działalności oraz sprawozdanie finansowe. § 3. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Art. 468. § 1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki czynności

II - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółki osobowe cz.1

przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. § 6. Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej. Art. 27. Współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru

Oto prawa osób w związku partnerskim

zwyczajom miejscowym. Ważne! Od dnia zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie, którzy nie zawarli umowy o rozdzielności majątkowej, tworzą majątek wspólny. Bez względu na to, kto z nich dokonał zakupu ruchomości, wchodzi ona w skład majątku wspólnego. Nieruchomości zawsze nabywają po połowie. Majątek

Prawa i obowiązki właścicieli wspólnot mieszkaniowych cz. 1

jej majątek stanowi przedmiot współwłasności członków wspólnoty, w takim ułamku, w jakim mają oni udziały w nieruchomości wspólnej. Pożytki i przychody z działalności wspólnoty przypadają więc proporcjonalnie do tych udziałów. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej np. za dostawę energii

Wzór pozwu o separacje

Warszawa, 27 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Cywilny Powód: Piotr Nowak  ul. Nowa 4 23  40-600 Warszawa Pozwana: Anna Nowak ul. Nowa 4 23 40-600 Warszawa POZEW O SEPARACJĘ Wnoszę o: 1. orzeczenie separacji małżonków  Piotra Nowaka i Anny Nowak pozostających w związku małżeńskim za

Zgodny wniosek o separację

Wniosek o separację Istnieje możliwość złożenia wniosku o separację , ale warunkiem tutaj będzie to, że strony nie posiadają małoletnich dzieci i chcą zgodnie wystąpić o separację . Na takim wniosku małżonkowie razem składają podpisy. Pamiętaj! Opłata od wniosku o separację wynosi 100 zł Wzó

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

Warszawa, 22 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Cywilny Powódka: Anna Nowak ul. Nowa 4 23 40-600 Warszawa Pozwany: Piotr Nowak  ul. Nowa 4 23  40-600 Warszawa POZEW O ROZWÓD z wnioskiem o wydanie postanowienia z art. 443 k.p.c. Wnoszę o: 1 rozwiązanie przez rozwód z winy pozwaneg

Przestępca czy polityk.

i pod jurysdykcję Watykanu. Dziwne, że nikt z dziennikarzy, podobno nie zależnych i z niezależnych mediów nie ujawnili, ani dochodów, ani wydatków jego partii. Nikt nie ujawnił przekrętu jego fundacji, dzięki której przejął cały majątek po zlikwidowanym RSW 8211 Prasa RUCH i po Kurierze

majątek wspólny

Podział majątku wspólnego małżonków 65279       Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstw

majątek wspólny

Podział majątku wspólnego małżonków 65279     Czeka Cię podział majątku wspólnego? Boisz się, bo nie wiesz, ile to kosztuje, jak przeprowadzić taki podział i jak nie stracić mieszkania, samochodu ani oszczędności swojego życia? Dzięki eBookowi Podział majątku wspólnego małżonków autorstwa do

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

Warszawa, 25 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Cywilny Powódka: Anna Nowak ul. Nowa 4 23 40-600 Warszawa Pozwany: Piotr Nowak  ul. Nowa 4 23  40-600 Warszawa POZEW O ROZWÓD z wnioskiem o wydanie postanowienia z art. 443 k.p.c. zabezpieczenie roszczeń . Wnoszę o: 1 rozwiązanie

Intercyza, czyli to jest moje a to twoje

zawarcia związku małżeńskiego powstaje między wami wspólność majątkowa . Co za tym idzie wszystko czego się dorobicie lub kupicie stanowi wasz wspólny majątek . Możecie jednak zdecydować, że choć żyjecie razem - wasze majątki pozostaną oddzielne. W takim wypadku musicie spisać umowę majątkową , zwaną

Podział majątku małżonków

odszkodowania ze uszkodzenie ciała lub doznaną krzywdę np. od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszczerbek na zdrowiu, jaki został poniesiony w wyniku wypadku . Pamiętaj ! Wyjątkiem jest renta otrzymana z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Będzie ona stanowiła wspólny majątek małżonków

Związki partnerskie 8211 argumenty bez ideologii i religii

W parlamencie i na wiecach partyjnych toczy się dyskusja o związkach partnerskich. Pełno w niej ideologii, demagogii, religii. Poza dyskursem pozostają jednak argumenty, czy związki partnerskie są zgodne z konstytucją i jakie mogą być konsekwencje ich wprowadzenia. Język, jakim posługują się dyskut

Zwiedzając zamek Czocha

, majątek odziedziczył syn Abraham von Nostiz, absolwent protestanckiego gimnazjum w Złotoryi i Uniwersytetu w Lipsku, cieszący się szacunkiem nie tylko równych mu stanem, ale też swych poddanych, których zjednywał licznymi akcjami dobroczynnymi. Z trzema żonami Abraham miał pięć córek i pięciu synów, wśród

Kto spadek dostanie?

jej spadkobiercą?              Do prawników zajmujących się tą sprawą oprócz chętnych na majątek zgłasza się pewien pisarz Mike Preston, chce on niejako pomóc prawnikom w ustaleniu właściwego spadkobiercy, ale przy okazji planuje napisać książkę opartą na poszukiwaniach. Prawnicy przystają na

Podział majątku przy rozwodzie

Sąd ustalając wartość przedmiotów wchodzących w skład  majątku wspólnego , nie może poprzestać tylko na przybliżonej ocenie, czy pobrana przez uczestnika postępowania męża odprawa, która stanowiła  majątek wspólny , została wydana na zaspokojenie wspólnych potrzeb. Powinien rozważyć, czy

Stanowisko PdZ ws. projektu ustawy o umowie partnerskiej

poprzedza regulacje projektu częściowo powtarzające to, co jest zawarte w przepisach o spółce tak jest np. z solidarną odpowiedzialnością za 8222 zobowiązania obciążające ich majątek wspólny 8221 9679     niejasna, używana naprzemiennie nomenklatura dotycząca kwestii majątkowych, a konkretnie

Polityczna obłuda.

prawie niczym od obłudy fanatyków prawicowych. Dzieli ich tylko drobny minus, jedni mają pieniądze, drudzy nie. Ale łączy ich wspólny 8222 klej 8221 , czyli kler katolicki, który nie gardzi żadnymi pieniędzmi, ani nadaną mu władzą, którą posiada dzięki chciwości i głupocie polityków obydwu opcji

Polityczna obłuda.

wystarczającym instrumentem do kupowania lojalności, do przekonywania. Obłuda liberałów nie różni się prawie niczym od obłudy fanatyków prawicowych. Dzieli ich tylko drobny minus, jedni mają pieniądze, drudzy nie. Ale łączy ich wspólny 8222 klej 8221 , czyli kler katolicki, który nie gardzi żadnymi

III - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cz.3

przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Art. 282. § 1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki czynności likwidacyjne . Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do

Chrześcijanin a władza państwowa

tajni agenci, a samo widowisko miało charakter propagandowy i pozbawione było realnego znaczenia. W taki oto sposób majątek narodowy, jak nam mówiono przestarzały, bankrutujący i zacofany, w rzeczywistości nadzwyczaj wartościowy, innowacyjny i konkurencyjny na rynkach komercyjnych, stał się własnością

Sejm zdecyduje, czy zająć się związkami partnerskimi

W przyszłym tygodniu będzie w sejmie czytanie na temat ustaw związków partnerskich. Myślę ostatnio moje wnioski czy warto walczyć o te ustawy bez kilku ważny postulatów dopisać trzeba, te ustawy w tym kształcie nie mają nic wspólnego z równością, już anty równość. Np brak w ustawach dotyczące praw r

Kto dziedziczy spadek?

, rodzeństwa, to cały spadek dziedziczony jest przez jego małżonka, jeśli zaś nie miał dzieci, wnuków i małżonka, to spadek w całości dziedziczą jego rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa. Spadkodawca nie miał rodziny W takim przypadku jego majątek przechodzi na własność gminy, na terenie której mieszkał

Jak najprościej odzyskać pieniądze utopione w piramidzie? Prawnicy radzą pójść do...

możliwości odzyskania długu od spółki Amber Gold jest jej wypłacalność, czyli posiadanie przez spółkę majątku pozwalającego na zaspokojenie jej zobowiązań. Brak majątku to problem dla potencjalnego wierzyciela . Amber Gold majątek podobno ma, choć zdaje się, że nie za duży. A łapę na nim zapewne w

O ateizmie i o rosyjskiej kulturze

nieruchomości, tak w postaci ziemi, jak i budynków, tj. majątku, 8222 odebranego mu 8221 przez władzę ludową w czasach PRL-u. Nikt jednak nie dostrzega faktu ja pisałem o tym wielokrotnie , w jaki sposób Kościół stał się właścicielem takiego potężnego majątku 8211 przed rozbiorami majątek Kościoła

Otrzymanie

Gdy małżonkowie przeprowawadząc rozwód nie potrafią się porozumieć co do sposobu podziału majątku wspólnego, podział ten nie zostanie dokonany przez sąd w trakcie postępowania w przedmiocie orzeczenia rozwodu. Konieczne będzie wówczas przeprowadzenie kolejnego postępowania, którego przedmiotem będz

Postępowanie

Sąd Najwyższy 65279      Gdy małżonkowie przeprowawadząc rozwód nie potrafią się porozumieć co do sposobu podziału majątku wspólnego, podział ten nie zostanie dokonany przez sąd w trakcie postępowania w przedmiocie orzeczenia rozwodu. Konieczne będzie wówczas przeprowadzenie kolejnego postępowan

Wzór umowy spółki jawnej

Posiada ona swój majątek, który stanowi wniesione jako wkłady wspólników lub mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Spółka jawna może być także uznana za upadłą, nie pociągając upadłości wspólników. Wszystko to sprawia, że spółka jawna zaliczana jest na ogół to tzw. ułomnych osób

nie Odpowiedzialność Kościoła

innej, bo w takim przypadku, owa karmiąca jest tylko i wyłącznie służebnicą . 8222 Majątek Kościoła 8221 . Zestawienie tych dwóch słów, wzajemnie się wykluczających, jeśli chcieć być zgodnym z naukami Jezusa, sprawia, że dla mnie Kościół Katolicki i jego wiara, to jedno wielkie oszustwo. U samej

O godność człowieka

przypadku gdyby nie był on osobą kompetentną do zajmowania się dzieckiem zmarłej partnerki 8221 - wyjaśnia Ciepluch. Syn zapomniał- historia 2 Pewna staruszka zapisała swój majątek na osobę, która w ostatnich latach jej życia pomagała jej, karmiła, opiekowała się. Spadkodawczyni żyła z podwójnym

Ile kosztuje rozwód ?

Koszty alimentów i podziału majątku Gdy sąd zasądzi alimenty od jednego z małżonków w wyroku, który orzeka rozwód lub separację, to małżonek, który zostanie obciążony alimentami na rzecz byłej żony czy męża musi wnieść opłatę od zasadzonych alimentów , a jej wysokość będzie wynosiła 5 przyzn

Bolesław Prus Lalka

po jakimś czasie ożenił się z Małgorzatą Mincel, wdową po nowym pryncypale Janie Minclu. Po jej śmierci odziedziczył sklep. Obecnie wyjechał na wojnę do Bułgarii pomnażać majątek. Sam bohater pojawia się u swojego przyjaciela - Rzeckiego. Wszystko się udało 8211 majątek kilkakrotnie pomnożony

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

Pamiętaj! Jest to właściwość wyłączna i małżonkowie nie mogą jej zmieniać w drodze umowy prorogacyjnej zapis na sąd . Małżonkowie są stronami w sprawie o zniesienie wspólności majątkowej. Uwaga! W specyficznym przypadku o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami może wnosić wierzyci

Zerwane zaręczyny

  Elinor Carlisle jest znajdującą się w dosyć beznadziejnym położeniu oskarżoną w procesie o morderstwo Mary Gerrard. Elinor to bratanica zmarłej niedawno Laury Welman 8211 bogatej, bezdzietnej wdowy. Starsza pani pozostawiła wielki majątek lecz nie zdążyła sporządzić testamentu, w którym

Pozew o rozwód i alimenty wzór

Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania obojga małżonków. Pamiętaj! Rozwód musi być uzasadniony okolicznością zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami. Objawia się to: zerwaniem więzi gospodarczej, emocjonalnej i seksualnej.  Ja

Miłość nie wyklucza

rozliczania podatków . Mamy wspólne domy, robimy wspólnie zakupy, razem obchodzimy święta. Mamy jeden wspólny, domowy budżet. Razem płacimy za wodę, światło oraz Internet. Za paliwo do samochodu i za wyjazd nad morze. Mimo to nie mamy wspólnego majątku a podatki musimy płacić osobno. Państwo zmusza nas do

Związki partnerskie jakby bliżej

wyborcza.pl ... Czy PO go przyjmie? Projekt uwzględnia wszystkie uwagi, które jeszcze w poprzedniej kadencji posłowie - także ci z PO - wnieśli do propozycji umowy związku partnerskiego zgłoszonej przez SLD. Chodziło w nich przede wszystkim o to, by przywilejom związku odpowiadały proporcjonalne

Czy żona odpowiada za długi męża?

Wierzyciel może odzyskać swoje pieniądze tylko: z majątku osobistego dłużnika męża z jego wynagrodzenia za pracę lub dochodów, które zostały uzyskane z innej działalności zarobkowej z korzyści uzyskanych z jego praw twórcy, autorskich, pokrewnych, wartości przemysłowej z przedmiotów mają

Procedura rozwodowa

Powyższa procedura rozwodowa tyczy się przypadków, gdy nie zaistnieją żadne problemy, które wiążą się z przeprowadzeniem sprawy rozwodowej. Uwaga! Na każdym etapie tej procedury mogą nastąpić niesprzyjające okoliczności, które skomplikują cały proces i powodujące jego wydłużenie, czasem liczo

List protestacyjny cz. 2

Reasumując, ja Ryszard Pawłowski, jako były działacz Solidarności, były więzień polityczny stanu wojennego, oskarżam całą skrajną prawicę za destrukcję państwa. Oskarżam Lecha Wałęsę, Mariana Krzaklewskiego, Jerzego Buzka, Leszka Balcerowicza, Jarosława Kaczyńskiego, Hannę Suchocką, w tym także dzia

Mieszkanie spółdzielcze i komunalne po rozwodzie

W jaki sposób zostanie ona obliczona? Wygląda to w następujący sposób: od wartości rynkowej lokalu zostanie potrącona przypadająca na dane mieszkanie część zobowiązań spółdzielczych związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeśli spółdzielnia skorzystała z po

III - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cz.1

O tym co to jest Kodeks Spółek Handlowych i po co został stworzony możecie przeczytać tutaj . 65279 65279 65279 65279 65279 65279 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 Dz. U. z 2003 r. Nr 49

Rozwód. A co z majątkiem?

W sytuacji rozwodu zachodzi konieczność podziału majątku. Jeżeli przed ślubem nie podpisano intercyzy, majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa należy się zarówno jednej, jak i drugiej stronie. W tej sytuacji podział majątku wspólnego następuje w równej proporcji, 50 należy się mężowi i 50

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - wniosek ..

prawa upadłościowego, zgodnie z którymi w wypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa lub inny ustrój majątkowy między małżonkami ustaje z mocy prawa, a majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości. Małżonek upadłego może jednak dochodzić należności z tytułu udziału w majątku

Brak testamentu - kto dziedziczy spadek?

jego dzieci, itd. 3 Udział małżonka, który dziedziczy spadek z rodzicami, rodzeństwem lub jego zstępnymi wynosi połowę majątku. Jeżeli spadkodawca nie zostawił dzieci itd, rodziców, rodzeństwa lub ich zstępnych, to cały majątek po zmarłym przypada małżonkowi. 4   Jeżeli zmarły nie zostawił dzieci

Rozkład odpowiedzialności za niespłaconą pożyczkę. Co z tym zrobić?

przetrzymywane dokumenty. Samo prawo spadkowe, co do zasady przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania, jest słuszne. Jeżeli ktoś bierze majątek po zmarłym, to dlaczego nie ma po nim spłacić długów, przynajmniej do wysokości pozostawionego majątku? Przedstawiony przypadek, to jeden z wielu pokazujących że

KREDYT PRZED ROZWODEM

§ Kredyt przed rozwodem 8211 Forum Prawne forumprawne.org 8250 ... 8250 Prawo cywilne 8250 Prawo rodzinne i opiekuńcze 3 Sty 2011 - 3 Sty 2011 8211 Witam Szukam informacji na interesujący mnie temat. Zamierzamy się rozstać z żoną. W tej chwili żona chce wziąść kredyt aby mnie spłaci

Towarzystwo wzajemnej adoracji.

wszystkich, że nie równo podzielono majątek narodowy, wypracowany w trudzie i znoju przez pokolenia tzw. komuchów, którzy mieli wizję. Nie zauważyli swojego rozpadu, który ich ośmiesza, szczególnie widocznego w rocznice ofiar stanu wojennego , kiedy liderzy Solidarności odcinają się od siebie, Gdańsk od

Związek partnerski.

W toku dyskusji o związkach partnerskich, mimowolnie zmuszeni jesteśmy do oceny instytucji małżeństwa. Nawet jeśli nie jest to ocena, to co najmniej ulokowanie w swego rodzaju rankingu tej formy wspólnego życia na tle form innych. I już tu napotykamy na problem. Instytucje małżeństwa trudno ocenić,

Wzór umowy spółki komandytowej

całym swoim majątkiem to komplementariusze, a wspólnicy odpowiadający tylko do wysokości swoich wkładów, to komendytariusze. To spółka, która nie posiada osobowości prawnej. Posiada ona odrębny majątek, który jest własnością wspólników. Wspólnicy odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. Uwaga! Za

Jeżeli to ty, to Cię nie pamiętam Część 1

ustalając różne drobiazgi przed ślubem, niż wtedy, gdy dzielili majątek po rozwodzie, a właściwie przed, bo dokonali tego jeszcze przed rozprawą. - Przejedziesz Topice - wyrwał go ze wspomnień głos osoby siedzącej tuż obok. - Dziękuję - odparł, nie zorientowawszy się, że ktoś zwrócił się do niego przez Ty

majątek wspólny

rozdzwoniły się sikorki... rozdzwoniły się wróbelki, że tekst zamieszczony od Inicjatywy Obywatelskiej Raszyn to nie wszystko... a więc raz jeszcze... W Sobotę Wójt Andrzej Zaręba zwołał spotkanie z mieszkańcami Nowych Grocholic. Impulsem dla upublicznienia sprawy, która ciągnie się już kilka lat

Przesłanki rozwodu

Sąd może jednak nie orzec rozwodu nawet w razie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeka rozwodu równi

Porozmawiajmy o związkach partnerskich

wyborcza.pl Dziś chcę Was wciągnąć w rozmowę o związkach partnerskich. W parlamencie jest nareszcie a może nie nareszcie? projekt, zgodnie z którym umowę związku partnerskiego będą mogły zawrzeć dwie osoby pełnoletnie, które złożą zgodne oświadczenie, iż chcą pozostawać ze sobą w stałym pożyciu

Dziewczyny ...

. . Wtajemniczony dodatkowo zostanie mechanizm sprawozdawczy,w ramach którego dane prezentowane zostaną w rozbiciu na poszczególne państwa. Unia Europejska dokłada ciągłych starań,by z jednej strony zapewnić ochronę środowiska naturalnego,a z drugiej strony zapewnić wzrost gospodarczy tudzież majątek. Apeluje się

słoń w zoo

zwłokę w wysokości 8 proc. Unia Europejska udzieliła wsparcia wszystkim tym,którzy stanęli do walki o wolność,demokrację tudzież majątek. Meldunek z listopada poświęcony przyszłości wspólnej polityki rolnej także obejmował analizę perspektywy wzmocnienia ekologicznego aspektu polityki rolnej,zaś kwestis

Co można dobrego zrobić z kolejową klęską Polski na południu

WIE JAK WYGLĄDA PRAWDZIWY POCIĄG !, bo wspólny narodowy majątek kolejowy jest tak mocno rozszabrowany i zniszczony . Cena biletu na pociąg do Pragi czy Bratysławy to jak pięknie mówi pani w polskiej kasie PKP InterCity zaledwie 65 euro. No, może czasami zdarzyć się promocja za tylko 29 euro

Cz. 61. Podział majątku. Cz. 4

od rodziców, ale jej nigdy o tym nie powiedział. Niemniej jednak pieniądze te przeznaczył na majątek wspólny. Natomiast co do kwestii uwzględnienia nakładów na majątek własny to ja bym się nie kłócił, że wniosek o ich uwzględnienie trafił po terminie. Wręcz przeciwnie, należało je uwzględnić, z tą

Mroczne drogi polskiego prawodawstwa

Mroczne drogi polskiego prawodawstwa. No i stało się, co się stać musiało. Okazało się, że w Polsce przestrzeganie prawa, to czysta fikcja, i to nie tylko za kadencji obecnego rządu, ale od samego początku przemian polityczno - gospodarczych w naszym kraju. Wszystkie rządy, o

Recenzje Rozważnej i romantycznej

poprzedniego małżeństwa obietnicę pomocy dla macochy i sióstr, sam nie może im wiele zostawić, gdyż majątek jest zarezerwowany dla syna. Niestety John Dashwood jest człowiekiem całkowicie podporządkowanym swojej żonie, a ta bardzo pragnie zachować majątek w całości dla siebie. Obietnica pomocy zostaje więc

Rajkowski zdradził mieszkańców

Wyniki ostatniej sondy kolejny raz pokazują, jak władza odwraca sie do mieszkańców, jak arogancja tejże władzy, sprzeniewierzenie się interesowi gminy stają się batem na skompromitowanych samorządowców. Proste pytanie, czy wyprzedawania majątku gminnego należy traktować w kategorii zdrady gminy, res

JUŻ ICH NIE ZOBACZYMY.

w niej, rozwiódł się ze swoją drugą żoną i poślubił Barbarę. Po jego śmierci w 1983 r.  odziedziczyła część majątku w kwocie 350 mln dolarów. Inwestując w dzieła sztuki Piasecka Johnson pomnożyła swój majątek, który szacowano ostatnio na 3,6 miliarda dolarów. W marcu 2013 r. znalazła się na liście

No przecież tyle lat Ci służę! 10.03, IV niedziela Wielkiego Postu

grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam

Konkubinat a podział majątku

majątek konkubentów? Konkubenci w każdej chwili mogą się rozstać. I jak w tedy podzielić mieszkanie? Można to załatwić bez chodzenia do sądu, gdy mają oni akt notarialny własności nieruchomości, który jest na nich oboje. Wtedy możliwe są co do zasady, dwa rozwiązania: konkubenci sprzedają mieszkanie i

JAK WIELKI JEST MAJĄTEK KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ?

 Ile ma Kościół, czemu tak dużo i dlaczego to problem? dżek   -- Papież Franciszek Fot. ALESSANDRO BIANCHI REUTERS     Nikt nie wie, jak wielki jest majątek Kościoła katolickiego. O tym, jaka jest kondycja finansowa Kościoła, wiemy z corocznych sprawozdań finansowych. A

Kasyno, Polską zwane.

podwójnie, bo nie widzi tych przestępców, którzy sądzą ofiarę, a nie podsądnego, czy oskarżonego. Taki sam stosunek do winy prowadzą komornicy, choć oni jeszcze inną mają możliwość zarobku. Ponieważ wykonują wyroki sądowe, więc nie ponoszą winy za to, że zlikwidują majątek ludzi, którym z powodu urzędników

50 twarzy Charlesa S.

dyskutowali, a ona jest do łez wzruszająca się, gdy się sprzeczają. Jest to dowodem na to, że majątek, talenta artystyczne oraz zmysł do biznesu nie zawsze idą w parze z błyskotliwością odpowiedzi. Jest to inna wersja clintonowskiego paliłem, ale nie zaciągałem się . Pojawiło się pytanie jak to się

8222 Katolicy 8221 i Kościół w natarciu

zawartego w fundamentalnym 8211 pierwszym ! przykazaniu. W wyniku tego Kościół Katolicki, w relacjach: słowo pisane 8211 działanie, reguły, pełen jest sprzeczności, paradoksów, absurdów i oksymoronów. Choćby 8222 Majątek Kościoła 8221 . Nie ma nic bardziej absurdalnego od zjawiska 8222 majątek

Co się należy za pracę w domu

Koleżanka zarabiająca trzy średnie krajowe, oznajmiła na babskim spotkaniu, że po macierzyńskim nie wraca do pracy. Chce przez najbliższe lata zajmować się dzieckiem, a właściwie dziećmi, bo planuje kolejne. Jej mąż 8211 8222 z zawodu dyrektor 8221 8211 zarabia doskonale, mają dom, nie maj

Ubezwłasnowolnienie.

, co ukradli i przywłaszczyli sobie w poprzedniej działalności, bezkarnie. Jeden, Donald Tusk, dorabiał sobie życiorys i majątek będąc udziałowcem różnych spółek i firm. Drugi, Maciej Płażyński, będąc wojewodą w województwie gdańskim, również przywłaszczył sobie niezłą kasę, za co ścigała go

Wniosek o podział majątku dorobkowego

majątek podczas sprawy rozwodowej lub o separację , gdy małżonkowie będą zgodni, co do jego składu. Powinni ustalić kto otrzyma np. mieszkanie czy samochód lub w jaki sposób podzielą pieniądze ze sprzedaży tych dóbr. Pamiętaj ! Jeżeli małżonkowie nie ustalą zgodnego podziału majątku, to sędzia rodzinny

Konkubinat a małżeństwo

Oddzielny majątek Konkubenci nie dorabiają się wspólnego majątku, a wszystkie rzeczy nabyte w czasie trwania związku należą do tylko do jednej osoby albo tworzą współwłasność w częściach ułamkowych. Dlatego partner nie ma żadnych praw do rzeczy nabytych podczas trwania związku przez drugiego

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej należy złożyć wraz z pozwem o rozwód lub separacje . Władza rodzicielska - wzór umowy 1. Czego dotyczy porozumienie - na początku nalewy napisać tytuł porozumienia. Podaje się dane dziecka oraz dane rozstających się małżonków. Pamiętaj

Wieści znad Raszynki - wrzesień 208

  Budżetowa kompromitacja Tylko 20 procent z zaplanowanego do wykonania budżetu na inwestycje wykonał wójt Raszyna Janusz Rajkowski w pierwszym półroczu 2008 roku. Reasumując: wójt jest skuteczny na razie w 20 procentach! Gdyby ktoś miał samochód, który odpala raz na pięć uruchomień, pewnie oddał

Metafizyczny erotyzm

  Tytuł : Pornografia   Autor : Witold Gombrowicz   Wydawnictwo : Literackie 65279   Liczba stron : 152   Cena : do nabycia w antykwariacie   Oprawa : miękka   65279 65279         Pornografia to trzecia z kolei powieść Witolda Gombrowicza. Pracę nad nią, przebywający na emig

Czasy Średniowiecza

Stanisław Barszczak, Młyn niepamięci część III Część III Konsystorz Generalny- 18 maja 1347 r., który kończył się we wtorek 19 maja, procesem kanonizacji św. Iwona Konsystoszowi towarzyszyło 25 kardynałów Francuzów... Na konsystorzu pojawił się podobno osiołek z zawieszoną na szyi tabliczką gło

IV - KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - Spółka akcyjna cz.2

O tym co to jest Kodeks Spółek Handlowych i po co został stworzony możecie przeczytać tutaj . 65279 65279 65279 65279 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408 Nr 22

Cas zakłamania.

sobie pieniądze publiczne, majątek narodowy, pozostawiając obywateli tego kraju, właścicieli tego majątku w nędzy. Przyzwalamy na czas zakłamania, w którym ci, co mają leczyć targują się o pieniądze, narażając chorych pacjentów na śmierć, albo trwałe kalectwo. Przyzwalamy na czas zakłamania, w którym

Pokłosie lderów prawoicy.

jego pojęciu, samobójstwem, a nie samoobroną. Czołowi działacze Samoobrony, na wzór swojego szefa, przywłaszczali sobie majątek narodowy, jak i pieniądze publiczne, nie martwiąc się ich zwrotem. Wystarczy popatrzeć na Państwową Instytucję Własności Rolnej i tem podobne urzędy, które rozdawały i

PO proponuje związkom partnerskim: pochówek, dziedziczenie, alimenty

zawarciu związku partnerskiego zaczyna działać wspólnota majątkowa. A to, co partnerzy mieli przed zawarciem umowy, należy do ich osobistego majątku np. spadek, darowizna, wynagrodzenie za pracę , nagrody, prawa autorskie . Partnerzy mają równe udziały w majątku wspólnym, ale mogą też podzielić majątek

Związki partnerskie nie dostaną ulg podatkowych dla małżonków

Dziennik.pl : Zawarcie umowy związku partnerskiego nie da możliwości złożenia wspólnego PIT ani zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.   Platforma Obywatelska zgodnie z zapowiedziami złożyła w Sejmie projekt ustawy o związkach partnerskich. Podobnie jak wcześniejsze lewicowe projekty dotyczy o

O czym powinien pamiętać każdy kto decyduje się na zakup nieruchomości będąc w związku nieformalnym

banku, nie ma wielkiej różnicy czy kredyt jest udzielany małżeństwu czy też parze żyjącej bez formalnego związku. W przypadku małżeństwa, kredytowana nieruchomość stanowi wspólny majątek, jeżeli jest rozdzielność majątkowa to po prostu małżonkowie kupują takie mieszkanie czy dom po połowie. I dokładnie

Znalezione blogi:

Jak dokonać korzystnego PODZIAŁU MAJĄTKU, a do tego zachować dla siebie dom lub mieszkanie!

Miejsca:

Warszawa (115)
Janów (93)
Warta (90)
Józefów (50)
Marki (49)
Adamów (49)
Kraków (47)
Jarosław (44)
Niemce (42)

Osoby:

Palikot (15)

Firmy:

RUCH (72)
DIALOG (29)
MIT (28)
SKOK (16)
Mieszko (12)
Google (11)
YouTube (8)
Onet (7)
Prochem (6)
Zono (5)